Przygotowanie i realizację kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w ramach zadania zleconego wspiera Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalo-Społecznych „TWIKS”.

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalo-Społecznych „TWIKS”

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. i od tamtego czasu prężnie wspiera rozwój społeczny, osobisty i organizacyjny mieszkańców Szczecina i regionu. Organizację prowadzą osoby od lat działające w III sektorze, mocno nastawione na współpracę i rozwój tego sektora.

Celami Towarzystwa jest między innymi wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zasobów ludzkich oraz  inicjowanie i wspieranie działalności prowadzących do samodoskonalenia. „TWIKS” działa też mocno na rzecz środowisk defaworyzowanych, osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją.

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez projekty szkoleniowe, aktywizujące osoby bezrobotne i młodzież, działania aktywizujące i wspierające organizacje pozarządowe, kampanie społeczne.

Więcej o TWIKS na www.twiks.pl

Izba Skarbowa

Więcej na www.e-deklaracje.gov.pl

Zapraszamy szczecińskie organizacje pozarządowe do wspólnych działań. Posiadamy również materiały promocyjne. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres procent@twiks.pl